AMOKSİL

Oral Çözelti Tozu

Bileşimi

Beyaz, krem renkli tozun, gramı 500 mg amoksisilin baza eşdeğer Amoksisilin Trihidrat içermektedir.

Amoksil Oral Çözelti Tozu, amoksisilin'e duyarlı bir çok Gram pozitif ve Gram negatif bakterilere karşı bahterisid etkili, genişspektrumlu bir formülasyondur. Amoksisilin, beta-laktam grubu yarı sentetik bir penislin olup, bakteri hücre duvarı sentezini inhibe eder.

Bakterilerin amoksisiline duyarlılığı şöyledir;

Duyarlı Bakteriler:Beta hemolitik Streptococcus sp'leri de içeren çoğu Gram pozitif bakteriler (Strep. Agalactiae, S.Canis, S. Zooepidemicus, S.Dysgalactiae, S. Ubeeris, Bacillus anthracis, Actinomyces sp., çoğu Corynebacter sp., Erysipilothrix rhusiopathiae, çoğu Listeria monocytogenes), bazı anaeroblar (Clostridium sp.,çoğu Fusobacterium sp., bazı Basteroides sp.,) bazı gram negatif aeroblar (Haemophilus somnus) Borrelia sp., Leptospira sp., Actinobacillus sp., Haemophilus sp., Moraxella sp., Pasteurella sp.

Orta Dereceli duyarlılık gösteren bakteriler:Kazanılmış bağışıklık nedeniyle değişmekle birlikte şu bakteriler orta derecede duyarlıdır;Actinobacillus sp., Borrelia sp., Haemophilus sp.,Leptospira sp., Moraxellasp.,Pasteurella sp. Proteus sp., Taylorella equigenitalis, Serpulina sp.,Campylobacter sp., Enterococci., Rhodococcus aqui, Enterobacteriaceae'da direnç gelişimi yaygındır.

Dirençli Bakteriler: Bacteroides fragilis, Bordotella bronchiseptia, Citrobacter sp., Enterobacter sp., Klepsiella ap., diğer Proteus sp., Pseudomonas aeroginosa, Serratia s., Yersinia enterecolitica.

Amoksil Oral Çözelti Tozunun oral yolla uygulanması soonrası amoksisilin, iyi bir şekilde emilir ve süratle vucut sıvılarına ve dokularına yayılır.Özellikle solunum ve üriner sistem organları, yumuşak dokular, deri ve mukozalarda yüksek yoğunluklara ulaşır. Vucuttan idrar yoluyla atılır.

Etlik piliç ve hindilerde amoksisiline karşı duyarlı Gram pozitif ve Gram negatif mikroorganizmaların neden olduğu sistematik ve lokal bakteriyel enfeksiyonların sağaltımında kullanılır.

AMOKSİL Etçi tavuk ve hindilerde içme suyuna katılarak oral yolla kullanılır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği sürece tedavi dozu 20 mg / kg canlı ağırlık / gün’ dür. Uygulamaya 3-5 gün devam edilmelidir.Hayvanlar 2 saat susuz bırakılarak günlük verilecek dozun 2-3 saat içinde tüketilmesi sağlanır.

Günlük doz aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

Günlük olarak kullanılacak ilaç miktarı belirlendikten sonra her 50 gram ilaç 300ml suya denk gelecek şekilde ön karışım hazırlanır ve bu karışım homojen hale gelinceye kadar karıştırıldıktan sonra ana su tankına aktarılır. Kullanılmayan ilaçlı su 8 saat sonra atılmalıdır.

Amoksisilin aminoglikozidlerin bakteri içinde penetrasyonunu arttırdığı için birlikte kullanımları sinerjik bir etki oluşturur. Beta-laktam grubu antibakteriyel ilaçlar, makrolidler, tetrasiklinler ve fenikoller ile birlikte kullanılmamalıdır.

Verilen Dozun artmasına ve sürenin uzamasına bağlı olarak neurotoksik ve nefrotoksik etikeler görülebilir.Aşırı doz uygulanması halinde ilaç kesilmeli, semptomatik tedavi yapılmalı ve gerekli destekleyici önlemler alınmalıdır.

İlaç kalıntıarınma süresi )i.k.a.s):Eti için yetiştirlen tavuklarda 1 ün ve hindilerde 5 gündür. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilerde kullanılmamalıdır.

Beta-laktam antibiyotiklere aşırı duyarlı olduğu bilinen hayvanlara verilmemelidir.

-Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
-Çocukların ulaşamıyacağı yerde muhafaza ediniz.
-Gıda maddelerinden uzakta muhafaza ediniz.

Sefalosporinlere ve penisilinlere duyarlı olduğu bilinen kişiler ilaçla hiçbir şekilde temas etmemelidir. Duyarlı kişilerin ilaca ağız, deri ve inhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz ve dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gibi belirtilerin meydana gelsi halinde acil tıbbi müdahel gerekir. Böyle bir durumda ilaç ve prospektüsü ile doktora başvurunuz. Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız.

Oda sıcaklığında (15-25 C) ışıktan ve nemden korunarak saklanmalıdır. Raf ömrü 2 yıldır (24 ay)'dır.

Raf ömrü dolmuş, açılmış veya saklama şartlarına uyulmadan uzun süre bekletilmiş olan ilaç, iç ambalajı(şişesi) ile birlikte imha dilmelidir. Kobay, hamster, tavşan ve benzeri küçük kemiricilerde, ördek, kaz gibi perde ayaklı kümes hayvanlarında ve atlarda kullanılmamalıdır.

100g, 250g, 1kg, 2,5kg'lık beyaz renkli yüksek dansiteli plastik kavanozlarda kutusuz olarak satışa sunulmuştur.

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır. (VHR)

TOP